นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็ม พี โอ เอเซีย จำกัด และบริษัทในเครือ

Personal Data Protection Policy : PDPP

MPO Asia Group

        บริษัท เอ็ม พี โอ เอเซีย จำกัด และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการเว็ปไซต์ chatuchak2shop.com และ Nutchiesthai.com รวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่น ๆ ตลอดจนข้อมูลทางระบบเอกสาร บริษัทมีความเคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผย การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้ายและการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลในที่นี้หมายถึงข้อมูลต่างๆ ในการทำการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ chatuchak2shop.com และ Nutchiesthai.com การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนการให้ข้อมูลทางระบบเอกสาร

        นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” โดยมีพนักงานที่บริษัทมอบหมายโดยเฉพาะให้มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามบริษัท ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ส่วนท่านถือเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” ตามกฎหมายนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผย

        บริษัท จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้   ซึ่งได้แก่   ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลให้ไว้โดยตรงจากการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ chatuchak2shop.com และ Nutchiesthai.com การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางระบบเอกสารที่บริษัทได้รับ ซึ่งจำแนกได้ดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP Address
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น การใช้งานเว็ปไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูล อื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูล

        บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจมีวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันตามแต่กรณี เช่น

 • เพื่อการทำสัญญาและปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะให้บริการ หรือเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • เพื่อตอบคำถาม และหรือให้ความช่วยเหลือ
 • เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการ
 • เพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในของบริษัท

        การใช้และหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาดังต่อไปนี้

 • ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทจะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าว   บริษัทจะดำเนินการลบ   ทำลาย   หรือทำให้ข้อมูล   ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

4. การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของทางบริษัท

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

        บริษัทจัดทำนโยบายนี้เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมั่นใจว่าสามารถใช้สิทธิที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถขอให้บริษัททำการเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท ให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับบริษัท
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นด้วยเหตุบางประการ
 • สิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ
 • บริษัทอาจปฏิเสธการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามหลักเหณฑ์ที่บริษัทกำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

6. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ

7. ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ บริษัท เอ็ม พี โอ เอเซีย จำกัด
MPO ASIA Co.,Ltd
สถานที่ติดต่อ 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
ช่องทางการติดต่อ 02-651 9151